Gepost door cmsadmin

Tags: #Drukwerk #Gemeenten

In een arrest van 21 september 2023 heeft het Grondwettelijk Hof een aantal prejudiciƫle vragen beantwoord van de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, met betrekking tot de bekendmaking en publicatie van gemeentereglementen. Concreet betrof het een toetsing van artikelen 286 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur en artikelen 186 en 187 van het Gemeentedecreet.

Uit deze artikelen volgt onder meer dat het bewijs van de bekendmaking en publicatie van gemeentereglementen enkel kan plaatsvinden via een uittreksel van het speciaal hiertoe opgerichte register.

De vragen werden gesteld door een aantal gemeenten die het bewijs van publicatie en bekendmaking door andere bewijsmiddelen wensten te leveren dan het voorleggen van een uittreksel van de aantekening in het register.

Grondwettelijk Hof

Hoewel hieromtrent ook een vraag werd gesteld, doet Het Grondwettelijk Hof geen uitspraak over de verschillen in publicatieverplichtingen tussen verschillende overheden en of deze verenigbaar zijn met de Grondwet.

Wel wordt uitspraak gedaan over de vraag of het feit dat het bewijs van publicatie enkel geleverd kan worden door een uittreksel van het speciaal hiertoe aangelegde register verenigbaar is met de Grondwet.

Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat het feit dat het bewijs van publicatie en bekendmaking van reglementen via een uittreksel van het speciaal daartoe gehouden register niet onverenigbaar is met de Grondwet. Het Hof benadrukt dat het praktisch gezien niet omslachtig is voor gemeenten om dergelijk bewijs bij te houden en dat het bewijs via een uittreksel van het register voornamelijk tot doel heeft de belastingplichtige te beschermen.

Conclusie

Er kan geconcludeerd worden dat het bijhouden van de registers en de aantekeningen hierin van cruciaal belang zullen blijven voor het bewijs van publicatie en bekendmaking door de gemeenten. De strikte regelgeving die hiervoor opgelegd wordt doorstaat de Grondwettelijke toetsing door het Grondwettelijk Hof. Ook de bevoegdheid tot het delegeren van deze vormvoorwaarden werd in overeenstemming met de Grondwet bevonden.

@DieterVanWelden

Meer informatie?

Contacteer ons via infotax@bloom-law.be