Gepost door cmsadmin

Tags: #Gemeenten #reglementen

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe had een belastingreglement op kantoorgebouwen met als expliciete doel het budget van de gemeente te ondersteunen en voor een evenredige spreiding van de fiscale lasten te zorgen. Dit belastingreglement voorzag logischerwijze in een onderscheid tussen gebouwen die als kantoor werden gebruikt, en andere onroerende goederen.

Een belastingplichtige ging in bezwaar tegen zijn aanslag in de belasting op kantooroppervlakten en legde de verenigbaarheid van het belastingreglement met het Grondwettelijk gelijkheidsbeginsel voor aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel. Tegen de uitspraak van de Rechtbank werd door de gemeente beroep aangetekend bij het Hof van Beroep te Brussel.

De gemeente beriep zich op haar fiscale autonomie en de financiƫle doelstellingen van het belastingreglement ter rechtvaardiging van het onderscheid tussen kantoorgebouwen en andere gebouwen.

gebouw

De gerechtelijke uitspraken

Zowel de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel als het Hof van Beroep van Brussel oordeelden dat in het licht van de doelstellingen, zijnde een evenredige fiscale spreiding en een algemeen financieel doel, de opgelegde belasting niet redelijk en objectief verantwoord werd.

Een verwijzing naar de motivatie van gelijkaardige gemeentereglementen van andere gemeenten kan bovendien niet dienen als motivering voor het voorliggende belastingreglement. Elk belastingreglement staat op zich en dient individueel gemotiveerd te worden. dit kan aan de hand van de expliciete doelstellingen die in de aanhef van het belastingreglement zijn opgenomen of impliciet worden afgeleid uit de context van het dossier/de belasting.

Het belastingreglement van Sint-Lambrechts-Woluwe werd buiten toepassing verklaard in toepassing van artikel 159 van de Grondwet.

 

Conclusie

De belastingreglementen van gemeenten die slechts een algemeen budgettair doel dienen grondig verantwoord moeten worden in lijn met deze vooropgestelde doelstelling. Indien deze niet redelijk en objectief verantwoord worden, kan een schending van het Grondwettelijk gelijkheidsbeginsel voorhanden zijn. In bepaalde rechtsleer en rechtspraak wordt aangenomen dat een zuivere fiscale belasting, zonder andere doelstellingen, steeds in strijd zal zijn met het Grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.. Het is dan ook aangewezen in de gemeentereglementen steeds een aantal niet-fiscale doelstellingen op te nemen ter verantwoording van het onderscheid tussen zij die aan de belasting onderworpen zijn, en zij die dit niet zijn.

Het huidige belastingreglement van Sint-Lambrechts-Woluwe bevat op vandaag een aantal bijkomende motiveringen, zoals de bijkomende kosten voor de gemeenten m.b.t kantoorgebouwen en het tekort op de woningmarkt, voor de belasting op kantooroppervlakten. Het buiten beschouwing laten van het hierboven besproken belastingreglement is dan ook niet zonder meer van toepassing op de belastingen op kantooroppervlakten die op basis van het nieuwe belastingreglement ingekohierd worden.

 

Meer Info

Advies nodig bij de redactie van uw gemeentereglement? Nood aan een advocaat bij de betwisting van de gemeentebelastingen? Contacteer ons vandaag nog.